epidotiseis.com
epidotiseis.com

epidotiseis.com


Εξαγωγές στην Κίνα

+Επενδυτικά προγράμματα


Μερικά απο τα επενδυτικά προγράμματα που έχουν τρέξει μέχρι τώτα η τρέχουν αυτην την περίοδο είναι τα εξής:

Τί είναι το
Ε.Τ.Ε.ΑΝ.
το Ε.Τ.Ε.ΑΝ. (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης) -πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.
Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.) αποτελεί τη μετεξέλιξη του ΤΕΜΠΜΕ και έχει στη διάθεσή του  τη διαχείριση των υφιστάμενων νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως είναι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το Ταμείο  Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον, το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας και το Ταμείο Αλιείας, αλλά και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα δημιουργηθούν. Επίσης το Ε.Τ.Ε.ΑΝ. διαχειρίζεται τους πόρους των προγραμμάτων JEREMIE και JESSICA, οι οποίοι επανεπενδύονται μέσω του Ταμείου, ανατροφοδοτώντας τη διαρκή χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας και της αστικής ανάπτυξης.

Τί είναι το
Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.
Το Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. (Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων), είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου που σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 3066/2002 (ΦΕΚ Α΄ 252/18.10.2002) σκοπό έχει να διευκολύνει την πρόσβαση των μικρών Επιχειρήσεων στο χρηματοπιστωτικό και χρηματοοικονομικό σύστημα της χώρας μας  παρέχοντας εγγυήσεις και αντεγγυήσεις υπέρ αυτών και αναλαμβάνοντας έτσι την κάλυψη μεγάλου μέρους των οικονομικών και εμπορικών κινδύνων τους.

LEADER
Τί είναι το
LEADER
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα υιοθετεί δυο γενικούς αναπτυξιακούς στόχους, που είναι:
 Η ολοκληρωμένη, υψηλής ποιότητας, αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου μέσω πιλοτικών εφαρμογών.
 Η ενίσχυση της προσπάθειας για άρση της απομόνωσης των περιοχών σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

ΕΣΠΑ 2007-2013
Τί είναι το ΕΣΠΑ
To Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013.
Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία το ΕΣΠΑ «..εξασφαλίζει ότι η συνδρομή από τα Ταμεία συμβαδίζει με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή και προσδιορίζει το σύνδεσμο μεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων αφετέρου».Δείτε τα άρθρα της κατηγορίας +Επενδυτικά προγράμματα:

Επιδοτήσεις από την Κ.Π. LEADER+ στην Ελλάδα
Επιδοτήσεις: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ του ΕΣΠΑ

Categories


+Επενδυτικά προγράμματα
+Επιδοτήσεις Νεα
+Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Subsidies europe
Επιδοτήσεις Αγροτουρισμού
Επιδοτήσεις δικτύωσης επιχειρήσεων
Επιδοτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Επιδοτήσεις μουσείων
Επιδοτήσεις πολιτιστικών Εκδηλώσεων
Επιδοτήσεις προβολής και προώθησης περιοχών της Ελλάδος
Επιδοτήσεις συνεργασιών
Επιδοτήσεις φυσικού και δομημένου περιβάλοντος
ΕΣΠΑ
 
epidotiseis.com Επικοινωνία Καταχώρηση
 
 
φθηνα domain names